Kursus “SkriuwmarFrysk.

OPROP. In per wike lyn hiene we in byspikerkursus Frysk fan skriuwer Sjoerd Bottema. Mei hast 30 belangstellenden wie it in tige slagge jûn. Dat priuwt nei mear. Derom wolle we graach witte wa meidwaan wol oan de kursus “SkriuwmarFrysk” fan de AFUK. In basiskursus Frysk skriuwen. It binne 10 lessen en de kosten €110,00 ynkl boeken. De dei wurdt yn oerlis mei jimme en de AFUK fêststeld. Opjefte foar…

Read More >>

Vaarbewijs halen.

OPROP Aldwâld leit oan it wetter en dermei ha ferskeindene in boat of wol in boat ha. As de boat hurder kin as 20km/ûre of grutter is dan 15 meter is in faarbewiis ferplichte. Mar foar elts dy ’t it wetter opgiet is it goed dat men de ferkearsrigels op it wetter wit. Dit jier bin de eksamens noch âlde styl. Mei yngong fan 2020 moat der eksamen by it…

Read More >>

Bingo 17 november a.s.

Zaterdag 17 november a.s. organiseren wij weer een gezellige bingo avond voor het hele gezin in MFC Hústerwâld. En natuurlijk zijn er weer leuke prijzen te winnen en niet te vergeten de super ronde. De zaal is open om 19.30 uur, Wij hopen op een goede opkomst.

Read More >>

Aldwald op ‘e praatstoel. De Wygeast 23

Aldwâld op ‘e praatstoel. Ik stel u het volgende huis voor, de Wygeast 23. Dit was een oude boerderij die omstreeks 1911 is gebouwd. Hier woonde toen een, voor die tijd, moderne boer Anne van de Zwaag. Hij liet elk jaar zijn machines schilderen door Anne Sikkema, schildersbedrijf uit de Triemen. Anne had als eerste een gazonmaaier, hij dacht waarom zal ik moeilijk doen als het makkelijk kan. Ook had…

Read More >>