HympHamp theater, volgend jaar weer!

Wat in geweldige jûn. Saterdei wie it Hymphamp teater mei frysk kabaret yn ús MFC op besite. Mei komyske en inkele emosjonele sketskes setten hja in ferskaat oan typkes del, karikaturen fan it deistich libben . Se krige staazjerinner Sietske yn ambulanseoutfit ûnder lieding fan de Lokale Unit Leider Noard Nederlân  de seal mei om ek de wiisfingers yn de hichte te stekken  as wiene we oant wettertrappeljen neidat je…

Read More >>

MFC nijs

MFC-nijs. We sille útein mei de ferbou fan de gymseal yn it MFC. Trochdat de ferwaarming oan ferfanging ta wie en it plafond yn de gymseal troch de brânwacht ôfkart is moast der ferbouwd wurde. De boukommisje  hat in projektplan makke en ha derfoar subsydzje oanfrege. Uteinliks ha bydragen fan  de Stichting Femme van der Schaaf, VSB Fonds Mens en Maatschappij, Oranje Fonds,  Provinsje Fryslan en de gemeente Kollumerlân c.a….

Read More >>