Kursus “SkriuwmarFrysk.

OPROP. In per wike lyn hiene we in byspikerkursus Frysk fan skriuwer Sjoerd Bottema. Mei hast 30 belangstellenden wie it in tige slagge jûn. Dat priuwt nei mear. Derom wolle we graach witte wa meidwaan wol oan de kursus “SkriuwmarFrysk” fan de AFUK. In basiskursus Frysk skriuwen. It binne 10 lessen en de kosten €110,00 ynkl boeken. De dei wurdt yn oerlis mei jimme en de AFUK fêststeld. Opjefte foar…

Read More >>

Vaarbewijs halen.

OPROP Aldwâld leit oan it wetter en dermei ha ferskeindene in boat of wol in boat ha. As de boat hurder kin as 20km/ûre of grutter is dan 15 meter is in faarbewiis ferplichte. Mar foar elts dy ’t it wetter opgiet is it goed dat men de ferkearsrigels op it wetter wit. Dit jier bin de eksamens noch âlde styl. Mei yngong fan 2020 moat der eksamen by it…

Read More >>