4 april vrijwilligersavond

We roppe alle frijwilligers fan it MFC en Doarpsbelang/Feestkommisje op 4 april fan 17.00 oere ôf te reserfearjen foar in gesellige frijwilligersjûn.